میهنم ایران

میهنم بس ناجوانمردانه مرده است…

بایگانیِ همای

بیا بنشینو با مردم مدارا کن…

بیا بنشینو با مردم مدارا کن
گره از کارِ این افتادگان وا کن

بترس از شعله های زیر خاکستر
بیا اندیشه اندوه فردا کن

هزاران تاج سلطانی  / دو صد تخت سلیمانی
فلک بستاند از دستت / به آسانی !

که این تخت بلند جم
نه بر شاهان سامانی وفا کردو
نه بر پرویز ساسانی

که این رسم فلک باشد
نه شاهنشاه بشناسد نه «روحانی»

مباد آندم که چنگیزی به پا خیزد
کشاند آشیانت را به ویرانی

+ دریافت موسیقی مربوطه از اینجا – خواننده: پرواز همای
+ درود بر تو همای.

Advertisements